Novinky

Online prihláška

* Meno a priezvisko rodiča
  zákonného zástupcu:
* Trvalý pobyt
  korešpondenčná adresa:
* Dátum narodenia rodiča
  zákonného zástupcu:
* Telefón: * Email:
* Meno a priezvisko dcéry / syna: * Dátum narodenia dcéry / syna:
Napíšte číslom: sedem + jedna = ?

Prihláška

za člena kmg DANUBIA a tanečného súboru HALÓ, HALÓ (ďalej iba “Danubia”).

Prihlásením svojho dieťaťa za člena Danubia sa zaväzujem:

 • uhradiť jednorazový klubový registračný poplatok vo výške 5 € pri zápise,
 • doložiť fotografiu na registračný preukaz (aktuálny portrét 3x3 cm) a poisťovaciu kartičku v elektronickej podobe (emailom, CD a pod.) v termíne do 15. januára bežného roku,
 • uhrádzať poplatky za tréningy včas a v plnej výške podľa príspevkového poriadku,
 • platiť ročné registračné poplatky SZMG a STO d IDO,
 • zúčastňovať sa pravidelne na tréningových hodinách.


Práva a povinnosti člena Danubia :

 • právo zúčastňovať sa tréningov, vystúpení, činností a iných aktivít,
 • právo na základe splnených nominačných kritérií zúčastňovať sa pohárových a reprezentačných súťaží na území Slovenskej republiky i v zahraničí,
 • povinnosť rešpektovať pravidlá a formu organizácie tréningovej činnosti, súťažných a iných aktivít,
 • povinnosť svojím správaním vzorne reprezentovať, hájiť záujmy a meno Danubia


Danubia sa zaväzuje:

 • zaradiť dieťa do vhodnej tréningovej skupiny,
 • zabezpečiť organizáciu tréningovej činnosti vo vhodnom priestore pod vedením lektorky alebo trénerky,
 • zabezpečiť účasť na programoch, vystúpeniach a súťažiach podľa individuálnych možností dieťaťa


Odhláška – zrušenie členstva:

 • členstvo v Danubia sa ruší na základe písomnej odhlášky, ktorá bude akceptovaná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení odhlášky. Odhláškou nezaniká povinnosť úhrady poplatkov za obdobie, kedy dieťa bolo členom Danubia,
 • nezaslaním písomnej odhlášky sa považuje členstvo dieťaťa za platné a poplatky za tréningy budú dieťaťu naďalej účtované!