Novinky

Online prihláška

* Meno a priezvisko rodiča
  zákonného zástupcu:
* Trvalý pobyt
  korešpondenčná adresa:
* Dátum narodenia rodiča
  zákonného zástupcu:
* Telefón: * Email:
* Meno a priezvisko dcéry / syna: * Dátum narodenia dcéry / syna:
Napíšte číslom: deväť + štyri = ?

Prihláška

za člena kmg DANUBIA a/alebo tanečného súboru HALO, HALO (ďalej iba “Danubia”).

Prihlásením svojho dieťaťa za člena Danubia sa zaväzujem:

 • uhradiť jednorazový klubový registračný poplatok vo výške 10 € pri zápise,
 • doložiť aktuálnu fotografiu dieťaťa (portrét) a poisťovaciu kartičku v elektronickej podobe (emailom) po vyplnení prihlášky, najneskôr v termíne do 20.12. bežného roku,
 • uhrádzať poplatky za tréningy včas a v plnej výške podľa príspevkového poriadku,(výška poplatkov je vypočítaná podľa počtu tréningových hodín a zaradenia dieťaťa)
 • platiť ročné registračné poplatky SGF a SZTŠ. Výšku poplatkov a termíny úhrady určujú nadradené zväzy.
 • zúčastňovať sa pravidelne na tréningových hodinách a podujatiach organizovaných klubom


Práva a povinnosti člena Danubia:

 • právo zúčastňovať sa tréningov, vystúpení, činností a iných aktivít,
 • právo na základe dosiahnutých schopností a splnených nominačných kritérií byť zaradený a zúčastňovať sa pohárových a reprezentačných súťaží na území Slovenskej republiky i v zahraničí,
 • povinnosť rešpektovať pravidlá a formu organizácie tréningovej činnosti, súťažných a iných aktivít,
 • prezentovať príslušnosť ku klubu, svojím správaním vzorne reprezentovať, hájiť záujmy, výsledky, dobré meno a prácu všetkých trénerov a činovníkov klubu.


Danubia sa zaväzuje:

 • zaradiť dieťa do vhodnej tréningovej skupiny,
 • zabezpečiť organizáciu tréningovej činnosti pod vedením odborne erudovaných trénerov a lektorov
 • zabezpečiť účasť na programoch, vystúpeniach a súťažiach podľa individuálnych možností dieťaťa


Odhláška – zrušenie členstva:

 • členstvo v Danubia sa ruší na základe písomnej odhlášky, ktorá bude akceptovaná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení odhlášky. Odhláškou nezaniká povinnosť úhrady poplatkov za obdobie, kedy dieťa bolo členom Danubia,
 • nezaslaním písomnej odhlášky sa považuje členstvo dieťaťa za platné a poplatky za tréningy budú dieťaťu naďalej účtované!